เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องที่เป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้บริโภค
ภารกิจ
  1. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
  2. รักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าการเติบโตของอุตสหกรรม และมีกำไรอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
  4. มุ่งพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการลูกคาอย่างต่อเนื่อง
นโยบาย
คุณภาพ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำ "ระบบบริหารจัดการระดับสากลมาประยุกต์ใช้ในองค์กร และพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า"